TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

ADS131A02: 测试 两路输入0.3V电压时, 从0切到0.3V后,需要4分钟左右采样的电压才能到0.3V

Part Number:ADS131A02

您好,

我用ADS131A02 采集电压输入值,

发现输入从0突变到0.3V, 采样值会很缓慢从0.15V左右逐渐升到0.3V。

下面是采集的时间 时分秒毫秒 和 采集的两路输入电压值(单位伏特),

请帮忙分析一下, 我使用中是哪没配置正确,谢谢!

[18:00:49.288]收←◆Vpg = 0.000856 ,Vng = -0.000300
[18:00:50.054]收←◆Vpg = 0.001946 ,Vng = -0.001326
[18:00:50.805]收←◆Vpg = 0.000763 ,Vng = -0.000273
[18:00:51.571]收←◆Vpg = -0.001008 ,Vng = 0.001456
[18:00:52.338]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.040905
[18:00:53.104]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.111453
[18:00:53.871]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.150376
[18:00:54.621]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.150376
[18:00:55.388]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.150376
[18:00:56.154]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.061237
[18:00:56.921]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.071633
[18:00:57.671]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.139737
[18:00:58.438]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.150376
[18:00:59.204]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.150376
[18:00:59.971]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.150376
[18:01:00.737]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.049132
[18:01:01.488]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.087313
[18:01:02.254]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.194033
[18:01:03.021]收←◆Vpg = 0.150455 ,Vng = 0.150524
[18:01:03.787]收←◆Vpg = 0.149869 ,Vng = 0.151091
[18:01:04.538]收←◆Vpg = 0.149969 ,Vng = 0.120699
[18:01:05.304]收←◆Vpg = 0.150363 ,Vng = 0.055179
[18:01:06.071]收←◆Vpg = 0.150472 ,Vng = 0.150539
[18:01:06.838]收←◆Vpg = 0.150456 ,Vng = 0.150553
[18:01:07.604]收←◆Vpg = 0.152028 ,Vng = 0.149102
[18:01:08.355]收←◆Vpg = 0.151351 ,Vng = 0.149711
[18:01:09.121]收←◆Vpg = 0.150307 ,Vng = 0.040152
[18:01:09.888]收←◆Vpg = 0.149816 ,Vng = 0.062133
[18:01:10.654]收←◆Vpg = 0.150290 ,Vng = 0.150698
[18:01:11.405]收←◆Vpg = 0.150824 ,Vng = 0.150210
[18:01:12.171]收←◆Vpg = 0.150804 ,Vng = 0.150226
[18:01:12.938]收←◆Vpg = 0.151349 ,Vng = 0.088159
[18:01:13.705]收←◆Vpg = 0.150758 ,Vng = 0.040914
[18:01:14.471]收←◆Vpg = 0.149872 ,Vng = 0.108286
[18:01:15.222]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.170829
[18:01:15.988]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.206102
[18:01:16.755]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.225564
[18:01:17.521]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.160148
[18:01:18.272]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.137379
[18:01:19.039]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.142205
[18:01:19.805]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.186192
[18:01:20.571]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.220245
[18:01:21.338]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.225564
[18:01:22.089]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.148372
[18:01:22.855]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.140430
[18:01:23.621]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.174942
[18:01:24.388]收←◆Vpg = 0.225564 ,Vng = 0.194033
[18:01:25.139]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.247392
[18:01:25.905]收←◆Vpg = 0.225603 ,Vng = 0.225638
[18:01:26.672]收←◆Vpg = 0.225310 ,Vng = 0.116301
[18:01:27.438]收←◆Vpg = 0.225361 ,Vng = 0.122009
[18:01:28.205]收←◆Vpg = 0.225558 ,Vng = 0.177966
[18:01:28.955]收←◆Vpg = 0.225612 ,Vng = 0.225645
[18:01:29.722]收←◆Vpg = 0.225604 ,Vng = 0.225653
[18:01:30.488]收←◆Vpg = 0.226390 ,Vng = 0.211652
[18:01:31.255]收←◆Vpg = 0.226051 ,Vng = 0.116019
[18:01:32.005]收←◆Vpg = 0.225530 ,Vng = 0.105658
[18:01:32.772]收←◆Vpg = 0.225284 ,Vng = 0.181443
[18:01:33.538]收←◆Vpg = 0.225521 ,Vng = 0.225725
[18:01:34.305]收←◆Vpg = 0.225788 ,Vng = 0.225481
[18:01:35.071]收←◆Vpg = 0.225778 ,Vng = 0.225489
[18:01:35.822]收←◆Vpg = 0.226050 ,Vng = 0.086965
[18:01:36.588]收←◆Vpg = 0.225755 ,Vng = 0.086528
[18:01:37.355]收←◆Vpg = 0.225312 ,Vng = 0.204519
[18:01:38.121]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.235790
[18:01:38.888]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.253427
[18:01:39.638]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.263158
[18:01:40.405]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.122912
[18:01:41.171]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.149909
[18:01:41.938]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.153072
[18:01:42.689]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.243472
[18:01:43.455]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.260498
[18:01:44.222]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.263158
[18:01:44.988]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.165753
[18:01:45.755]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.128467
[18:01:46.505]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.237847
[18:01:47.272]收←◆Vpg = 0.263158 ,Vng = 0.247392
[18:01:48.038]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.274072
[18:01:48.804]收←◆Vpg = 0.263178 ,Vng = 0.263195
[18:01:49.555]收←◆Vpg = 0.263031 ,Vng = 0.110474
[18:01:50.322]收←◆Vpg = 0.263056 ,Vng = 0.107452
[18:01:51.089]收←◆Vpg = 0.263155 ,Vng = 0.217370
[18:01:51.855]收←◆Vpg = 0.263182 ,Vng = 0.263199
[18:01:52.622]收←◆Vpg = 0.263178 ,Vng = 0.263202
[18:01:53.372]收←◆Vpg = 0.263571 ,Vng = 0.256202
[18:01:54.138]收←◆Vpg = 0.263402 ,Vng = 0.141722
[18:01:54.905]收←◆Vpg = 0.263141 ,Vng = 0.115142
[18:01:55.671]收←◆Vpg = 0.263018 ,Vng = 0.197811
[18:01:56.422]收←◆Vpg = 0.263136 ,Vng = 0.263238
[18:01:57.189]收←◆Vpg = 0.263270 ,Vng = 0.263116
[18:01:57.955]收←◆Vpg = 0.263265 ,Vng = 0.263120
[18:01:58.721]收←◆Vpg = 0.263401 ,Vng = 0.084587
[18:01:59.488]收←◆Vpg = 0.263253 ,Vng = 0.098766
[18:02:00.239]收←◆Vpg = 0.263032 ,Vng = 0.252635
[18:02:01.005]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.268271
[18:02:01.771]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.277089
[18:02:02.538]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.281955
[18:02:03.289]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.106743
[18:02:04.055]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.156009
[18:02:04.822]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.160892
[18:02:05.589]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.272112
[18:02:06.354]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.280625
[18:02:07.105]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.281955
[18:02:07.872]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.140461
[18:02:08.639]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.135512
[18:02:09.405]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.269299
[18:02:10.155]收←◆Vpg = 0.281955 ,Vng = 0.274072
[18:02:10.922]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.287412
[18:02:11.688]收←◆Vpg = 0.281965 ,Vng = 0.281973
[18:02:12.455]收←◆Vpg = 0.281891 ,Vng = 0.096327
[18:02:13.221]收←◆Vpg = 0.281904 ,Vng = 0.111695
[18:02:13.972]收←◆Vpg = 0.281953 ,Vng = 0.259061
[18:02:14.738]收←◆Vpg = 0.281967 ,Vng = 0.281975
[18:02:15.505]收←◆Vpg = 0.281965 ,Vng = 0.281977
[18:02:16.272]收←◆Vpg = 0.282161 ,Vng = 0.278477
[18:02:17.038]收←◆Vpg = 0.282077 ,Vng = 0.120169
[18:02:17.788]收←◆Vpg = 0.281946 ,Vng = 0.133334
[18:02:18.555]收←◆Vpg = 0.281885 ,Vng = 0.229135
[18:02:19.322]收←◆Vpg = 0.281944 ,Vng = 0.281995
[18:02:20.088]收←◆Vpg = 0.282011 ,Vng = 0.281934
[18:02:20.838]收←◆Vpg = 0.282008 ,Vng = 0.281936
[18:02:21.605]收←◆Vpg = 0.282076 ,Vng = 0.083472
[18:02:22.372]收←◆Vpg = 0.282003 ,Vng = 0.090601
[18:02:23.138]收←◆Vpg = 0.281892 ,Vng = 0.276694
[18:02:23.905]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.284511
[18:02:24.655]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.288921
[18:02:25.421]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.291353
[18:02:26.189]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.144651
[18:02:26.955]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.134743
[18:02:27.705]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.168400
[18:02:28.472]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.286432
[18:02:29.238]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.290688
[18:02:30.005]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.291353
[18:02:30.772]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.220606
[18:02:31.522]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.125539
[18:02:32.289]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.197966
[18:02:33.055]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.230629
[18:02:33.821]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.265691
[18:02:34.572]收←◆Vpg = 0.291358 ,Vng = 0.291363
[18:02:35.339]收←◆Vpg = 0.291322 ,Vng = 0.198539
[18:02:36.105]收←◆Vpg = 0.291328 ,Vng = 0.206223
[18:02:36.872]收←◆Vpg = 0.291353 ,Vng = 0.220125
[18:02:37.638]收←◆Vpg = 0.291359 ,Vng = 0.183224
[18:02:38.389]收←◆Vpg = 0.291358 ,Vng = 0.215845
[18:02:39.155]收←◆Vpg = 0.291457 ,Vng = 0.289614
[18:02:39.922]收←◆Vpg = 0.291414 ,Vng = 0.210460
[18:02:40.688]收←◆Vpg = 0.291349 ,Vng = 0.217043
[18:02:41.440]收←◆Vpg = 0.291318 ,Vng = 0.264944
[18:02:42.205]收←◆Vpg = 0.291348 ,Vng = 0.291373
[18:02:42.972]收←◆Vpg = 0.291381 ,Vng = 0.255296
[18:02:43.739]收←◆Vpg = 0.291380 ,Vng = 0.188852
[18:02:44.505]收←◆Vpg = 0.291414 ,Vng = 0.147123
[18:02:45.256]收←◆Vpg = 0.291377 ,Vng = 0.134444
[18:02:46.022]收←◆Vpg = 0.291322 ,Vng = 0.288723
[18:02:46.789]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.292632
[18:02:47.555]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.294836
[18:02:48.305]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.296053
[18:02:49.072]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.128764
[18:02:49.838]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.127426
[18:02:50.605]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.167978
[18:02:51.372]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.293592
[18:02:52.122]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.295720
[18:02:52.889]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.296053
[18:02:53.655]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.260679
[18:02:54.422]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.213146
[18:02:55.172]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.167682
[18:02:55.939]收←◆Vpg = 0.296053 ,Vng = 0.173505
[18:02:56.705]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.232694
[18:02:57.472]收←◆Vpg = 0.296055 ,Vng = 0.296057
[18:02:58.238]收←◆Vpg = 0.296037 ,Vng = 0.249646
[18:02:58.989]收←◆Vpg = 0.296040 ,Vng = 0.253488
[18:02:59.756]收←◆Vpg = 0.296052 ,Vng = 0.260439
[18:03:00.522]收←◆Vpg = 0.296056 ,Vng = 0.187523
[18:03:01.288]收←◆Vpg = 0.296055 ,Vng = 0.161798
[18:03:02.054]收←◆Vpg = 0.296104 ,Vng = 0.281052
[18:03:02.805]收←◆Vpg = 0.296083 ,Vng = 0.228383
[18:03:03.572]收←◆Vpg = 0.296050 ,Vng = 0.258897
[18:03:04.339]收←◆Vpg = 0.296035 ,Vng = 0.282848
[18:03:05.105]收←◆Vpg = 0.296050 ,Vng = 0.296063
[18:03:05.856]收←◆Vpg = 0.296067 ,Vng = 0.225282
[18:03:06.622]收←◆Vpg = 0.296066 ,Vng = 0.148187
[18:03:07.389]收←◆Vpg = 0.296083 ,Vng = 0.208201
[18:03:08.155]收←◆Vpg = 0.296064 ,Vng = 0.217598
[18:03:08.921]收←◆Vpg = 0.296037 ,Vng = 0.294737
[18:03:09.672]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.296692
[18:03:10.439]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.297794
[18:03:11.205]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.257633
[18:03:11.972]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.115909
[18:03:12.722]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.189772
[18:03:13.488]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.234365
[18:03:14.255]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.297172
[18:03:15.022]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.298236
[18:03:15.788]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.298402
[18:03:16.539]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.251043
[18:03:17.305]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.157100
[18:03:18.072]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.158502
[18:03:18.839]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.237128
[18:03:19.589]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.268940
[18:03:20.356]收←◆Vpg = 0.298403 ,Vng = 0.298405
[18:03:21.122]收←◆Vpg = 0.298394 ,Vng = 0.275199
[18:03:21.889]收←◆Vpg = 0.298396 ,Vng = 0.241180
[18:03:22.655]收←◆Vpg = 0.298402 ,Vng = 0.182169
[18:03:23.406]收←◆Vpg = 0.298404 ,Vng = 0.172357
[18:03:24.173]收←◆Vpg = 0.298403 ,Vng = 0.231275
[18:03:24.939]收←◆Vpg = 0.298428 ,Vng = 0.290902
[18:03:25.705]收←◆Vpg = 0.298417 ,Vng = 0.264567
[18:03:26.456]收←◆Vpg = 0.298401 ,Vng = 0.279825
[18:03:27.223]收←◆Vpg = 0.298393 ,Vng = 0.203548
[18:03:27.989]收←◆Vpg = 0.298401 ,Vng = 0.214531
[18:03:28.756]收←◆Vpg = 0.298409 ,Vng = 0.218307
[18:03:29.522]收←◆Vpg = 0.298409 ,Vng = 0.224469
[18:03:30.273]收←◆Vpg = 0.298417 ,Vng = 0.254476
[18:03:31.039]收←◆Vpg = 0.298408 ,Vng = 0.259175
[18:03:31.806]收←◆Vpg = 0.298394 ,Vng = 0.206859
[18:03:32.572]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.193928
[18:03:33.323]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.263810
[18:03:34.090]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.279193
[18:03:34.856]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.208330
[18:03:35.623]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.245262
[18:03:36.389]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.267558
[18:03:37.140]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.198654
[18:03:37.906]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.229499
[18:03:38.672]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.299577
[18:03:39.439]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.275897
[18:03:40.190]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.228926
[18:03:40.956]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.229627
[18:03:41.723]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.160435
[18:03:42.489]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.173471
[18:03:43.255]收←◆Vpg = 0.299578 ,Vng = 0.242296
[18:03:44.006]收←◆Vpg = 0.299573 ,Vng = 0.287975
[18:03:44.773]收←◆Vpg = 0.299574 ,Vng = 0.270966
[18:03:45.539]收←◆Vpg = 0.299577 ,Vng = 0.241460
[18:03:46.306]收←◆Vpg = 0.299578 ,Vng = 0.162552
[18:03:47.056]收←◆Vpg = 0.299578 ,Vng = 0.179102
[18:03:47.823]收←◆Vpg = 0.299590 ,Vng = 0.295827
[18:03:48.589]收←◆Vpg = 0.299585 ,Vng = 0.282660
[18:03:49.356]收←◆Vpg = 0.299576 ,Vng = 0.290288
[18:03:50.123]收←◆Vpg = 0.299573 ,Vng = 0.252150
[18:03:50.873]收←◆Vpg = 0.299576 ,Vng = 0.174575
[18:03:51.639]收←◆Vpg = 0.299581 ,Vng = 0.153153
[18:03:52.406]收←◆Vpg = 0.299580 ,Vng = 0.217784
[18:03:53.172]收←◆Vpg = 0.299585 ,Vng = 0.277614
[18:03:53.923]收←◆Vpg = 0.299580 ,Vng = 0.279963
[18:03:54.690]收←◆Vpg = 0.299573 ,Vng = 0.253805
[18:03:55.456]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.247340
[18:03:56.223]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.177335
[18:03:56.989]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.209344
[18:03:57.740]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.254541
[18:03:58.506]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.273007
[18:03:59.273]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.284155
[18:04:00.039]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.244633
[18:04:00.806]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.254373
[18:04:01.556]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.235142
[18:04:02.323]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.288325
[18:04:03.089]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.264839
[18:04:03.856]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.265189
[18:04:04.608]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.230593
[18:04:05.372]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.160162
[18:04:06.139]收←◆Vpg = 0.300165 ,Vng = 0.191316
[18:04:06.906]收←◆Vpg = 0.300162 ,Vng = 0.294364
[18:04:07.672]收←◆Vpg = 0.300163 ,Vng = 0.285859
[18:04:08.423]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.271106
[18:04:09.190]收←◆Vpg = 0.300165 ,Vng = 0.231652
[18:04:09.956]收←◆Vpg = 0.300165 ,Vng = 0.131600
[18:04:10.722]收←◆Vpg = 0.300171 ,Vng = 0.244264
[18:04:11.473]收←◆Vpg = 0.300168 ,Vng = 0.291706
[18:04:12.240]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.295520
[18:04:13.007]收←◆Vpg = 0.300162 ,Vng = 0.276451
[18:04:13.773]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.231086
[18:04:14.539]收←◆Vpg = 0.300166 ,Vng = 0.119176
[18:04:15.290]收←◆Vpg = 0.300166 ,Vng = 0.201890
[18:04:16.056]收←◆Vpg = 0.300168 ,Vng = 0.289183
[18:04:16.823]收←◆Vpg = 0.300166 ,Vng = 0.290358
[18:04:17.590]收←◆Vpg = 0.300162 ,Vng = 0.277279
[18:04:18.340]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.274046
[18:04:19.106]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.141478
[18:04:19.873]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.194159
[18:04:20.640]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.277646
[18:04:21.406]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.286879
[18:04:22.157]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.292453
[18:04:22.923]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.174830
[18:04:23.690]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.176569
[18:04:24.456]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.249014
[18:04:25.208]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.294538
[18:04:25.973]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.282795
[18:04:26.740]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.282971
[18:04:27.506]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.231788
[18:04:28.273]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.170716
[18:04:29.023]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.182105
[18:04:29.790]收←◆Vpg = 0.300457 ,Vng = 0.297558
[18:04:30.556]收←◆Vpg = 0.300457 ,Vng = 0.293305
[18:04:31.323]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.285929
[18:04:32.073]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.266202
[18:04:32.840]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.113046
[18:04:33.607]收←◆Vpg = 0.300461 ,Vng = 0.169525
[18:04:34.373]收←◆Vpg = 0.300460 ,Vng = 0.258006
[18:04:35.139]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.298136
[18:04:35.890]收←◆Vpg = 0.300457 ,Vng = 0.288601
[18:04:36.657]收←◆Vpg = 0.300458 ,Vng = 0.265919
[18:04:37.423]收←◆Vpg = 0.300459 ,Vng = 0.209964
[18:04:38.190]收←◆Vpg = 0.300459 ,Vng = 0.151290
[18:04:38.940]收←◆Vpg = 0.300460 ,Vng = 0.189300
[18:04:39.707]收←◆Vpg = 0.300459 ,Vng = 0.240783
[18:04:40.475]收←◆Vpg = 0.300457 ,Vng = 0.289015
[18:04:41.240]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.287399
[18:04:42.007]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.221115
[18:04:42.757]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.247456
[18:04:43.523]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.284285
[18:04:44.290]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.204259
[18:04:45.057]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.205244
[18:04:45.823]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.223042
[18:04:46.574]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.238660
[18:04:47.340]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.274883
[18:04:48.107]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.297645
[18:04:48.873]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.291774
[18:04:49.624]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.291861
[18:04:50.391]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.161113
[18:04:51.157]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.149312
[18:04:51.923]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.185162
[18:04:52.690]收←◆Vpg = 0.300604 ,Vng = 0.299155
[18:04:53.440]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.297029
[18:04:54.207]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.293340
[18:04:54.973]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.283477
[18:04:55.740]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.206899
[18:04:56.491]收←◆Vpg = 0.300607 ,Vng = 0.161370
[18:04:57.257]收←◆Vpg = 0.300606 ,Vng = 0.183844
[18:04:58.024]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.273971
[18:04:58.790]收←◆Vpg = 0.300604 ,Vng = 0.248598
[18:04:59.556]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.283335
[18:05:00.307]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.255358
[18:05:01.073]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.226021
[18:05:01.840]收←◆Vpg = 0.300606 ,Vng = 0.245026
[18:05:02.607]收←◆Vpg = 0.300605 ,Vng = 0.163247
[18:05:03.357]收←◆Vpg = 0.300604 ,Vng = 0.220602
[18:05:04.124]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.252624
[18:05:04.890]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.260933
[18:05:05.656]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.274104
[18:05:06.422]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.292518
[18:05:07.173]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.252506
[18:05:07.940]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.166966
[18:05:08.707]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.173827
[18:05:09.474]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.212165
[18:05:10.224]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.287817
[18:05:10.991]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.299198
[18:05:11.757]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.296263
[18:05:12.523]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.296307
[18:05:13.290]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.126652
[18:05:14.040]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.113161
[18:05:14.807]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.223352
[18:05:15.573]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.299953
[18:05:16.340]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.298890
[18:05:17.090]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.297046
[18:05:17.857]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.247306
[18:05:18.623]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.164111
[18:05:19.390]收←◆Vpg = 0.300679 ,Vng = 0.186333
[18:05:20.156]收←◆Vpg = 0.300679 ,Vng = 0.242298
[18:05:20.907]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.287362
[18:05:21.673]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.274675
[18:05:22.440]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.185204
[18:05:23.206]收←◆Vpg = 0.300679 ,Vng = 0.198604
[18:05:23.973]收←◆Vpg = 0.300679 ,Vng = 0.263386
[18:05:24.723]收←◆Vpg = 0.300679 ,Vng = 0.272889
[18:05:25.490]收←◆Vpg = 0.300679 ,Vng = 0.231999
[18:05:26.256]收←◆Vpg = 0.300678 ,Vng = 0.168692
[18:05:27.023]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.175595
[18:05:27.773]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.275746
[18:05:28.540]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.287428
[18:05:29.306]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.296635
[18:05:30.072]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.276629
[18:05:30.840]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.128728
[18:05:31.590]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.176779
[18:05:32.356]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.256459
[18:05:33.123]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.294285
[18:05:33.889]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.299975
[18:05:34.640]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.290454
[18:05:35.407]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.190567
[18:05:36.173]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.162189
[18:05:36.940]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.231471
[18:05:37.706]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.262052
[18:05:38.457]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.300353
[18:05:39.224]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.299821
[18:05:39.990]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.211864
[18:05:40.757]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.235752
[18:05:41.507]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.232431
[18:05:42.274]收←◆Vpg = 0.300716 ,Vng = 0.243542
[18:05:43.040]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.271525
[18:05:43.807]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.187019
[18:05:44.573]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.205471
[18:05:45.324]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.242978
[18:05:46.091]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.249678
[18:05:46.856]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.282069
[18:05:47.624]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.286820
[18:05:48.374]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.158610
[18:05:49.141]收←◆Vpg = 0.300715 ,Vng = 0.189682
[18:05:49.906]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.238173
[18:05:50.673]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.288249
[18:05:51.440]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.294090
[18:05:52.191]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.287531
[18:05:52.956]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.181263
[18:05:53.724]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.155548
[18:05:54.490]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.238765
[18:05:55.241]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.278605
[18:05:56.007]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.297518
[18:05:56.774]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.300363
[18:05:57.540]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.192702
[18:05:58.307]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.172236
[18:05:59.057]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.231471
[18:05:59.824]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.266111
[18:06:00.590]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.281402
[18:06:01.357]收←◆Vpg = 0.300733 ,Vng = 0.246027
[18:06:02.108]收←◆Vpg = 0.300733 ,Vng = 0.238434
[18:06:02.875]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.209010
[18:06:03.641]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.268252
[18:06:04.407]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.266592
[18:06:05.174]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.272147
[18:06:05.924]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.286138
[18:06:06.690]收←◆Vpg = 0.300733 ,Vng = 0.144360
[18:06:07.457]收←◆Vpg = 0.300733 ,Vng = 0.186622
[18:06:08.225]收←◆Vpg = 0.300733 ,Vng = 0.271865
[18:06:08.975]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.275215
[18:06:09.741]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.291410
[18:06:10.508]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.293786
[18:06:11.274]收←◆Vpg = 0.300734 ,Vng = 0.122333
[18:06:12.041]收←◆Vpg = 0.300733 ,Vng = 0.157194
[18:06:12.792]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.269463
[18:06:13.557]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.294500
[18:06:14.324]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.297421
[18:06:15.091]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.294142
[18:06:15.842]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.149946
[18:06:16.608]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.149528
[18:06:17.375]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.237087
[18:06:18.141]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.289679
[18:06:18.908]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.299135
[18:06:19.659]收←◆Vpg = 0.300743 ,Vng = 0.300558

Amy Luo:

您好,

这是两路相同的输入是吗?Vpg对应一路输出,Vng对应一路输出,是这样吗?

您可以附上ADC的输入电路吗?信号源信号达到ADC输入端是否有延迟?

另外,上面的时间您是怎样标定的?比如说18:00:49.288这个时间,意思是这一北京时间去读取转换结果,后面的两路数据就是读取的转换结果吗?

您使用的哪种接口模式,或者说M0 pin是什么电平?您是通过检测DRDY信号来判断转换结束的吗?

TI提供了 ADS131A04 Example C Code 您可以参考下。

,

david_wzn:

您好,

两路不同的输入,Vpg对应一路输出,Vng对应一路输出。

我把电路输入和ADS131A02周边电路都提供如下链接,信号源信号达到ADC输入端没有延迟。我用示波器和万用表都量过。

我加的0.3V信号是直流电压,上面大概有40mv的纹波。

http://iot.yuweitx.com/prod-api/profile/upload/temp/sample.png

 http://iot.yuweitx.com/prod-api/profile/upload/temp/ic.png

采样时间是每隔200ms去采一次,采样后MCU通过串口发送到电脑的串口助手, 上面显示的时间是串口助手接收到数据的时间。

比如说18:00:49.288这个时间,意思是这一北京时间电脑收到转换结果,后面的两路数据就是读取的转换结果。

[18:00:53.104]收←◆Vpg = 0.150376 ,Vng = 0.111453

[18:03:55.456]收←◆Vpg = 0.300164 ,Vng = 0.247340

对比时间和采样值可以看出: 输入端接入0.3V信号, 要3分钟后才能在AD数据上读到0.3V的值, 前面是缓慢上升的过程。

设置成异步中断接口模式,或者说M0 pin是高电平,我通过检测DRDY信号变低判断转换结束。 我用的就是例子代码,调用如下。

readData131a(&(insData[0]));

readData131a(&(insData[0])); newValue = (double)ADS131A_REF4000_VOLT * insData[0].channel1/0x800000/13.3; //871 * insvol1[findex] = IIRFilter((findex != 0) ? insvol1[findex]:insvol1[FINDEX_NUM-1], newValue); memset(outString,0x00,50); sprintf((char *)outString, "Vpg = %f ,", insvol1[findex]); HAL_UART_Transmit(&huart6, outString, strlen((char *)outString), 0xffff);

newValue = (double)ADS131A_REF4000_VOLT * insData[0].channel2/0x800000/13.3; //871 * insvol2[findex] = IIRFilter((findex != 0) ? insvol2[findex]:insvol2[FINDEX_NUM-1], newValue); memset(outString,0x00,50); sprintf((char *)outString, "Vng = %f", insvol2[findex]); //\r\nHAL_UART_Transmit(&huart6, outString, strlen((char *)outString), 0xffff);

findex++; if(findex >= FINDEX_NUM) findex = 0;

,

Amy Luo:

我感觉您使用的串口助手有延迟,因为具体看下面时间间隔并不是200ms :

[18:00:49.288]收←◆Vpg = 0.000856 ,Vng = -0.000300[18:00:50.054]收←◆Vpg = 0.001946 ,Vng = -0.001326[18:00:50.805]收←◆Vpg = 0.000763 ,Vng = -0.000273

另外,您可以同时测量信号源信号和ADC输入端的信号,由0V变为 0.3V的波形吗?

,

david_wzn:

您好,

信号跳变时间在50毫秒内, 问题我这边已经解决了, 是数字滤波器造成的。

insvol2[findex] = IIRFilter((findex != 0) ? insvol2[findex]:insvol2[FINDEX_NUM-1], newValue);

谢谢您的协助!

,

Amy Luo:

很高兴您的问题得到解决,感谢您的反馈!

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » ADS131A02: 测试 两路输入0.3V电压时, 从0切到0.3V后,需要4分钟左右采样的电压才能到0.3V
分享到: 更多 (0)