TI中文支持网
TI专业的中文技术问题咨询交流网站

TIDM-02000: 关于PSFB_gain_factor 默认值为9, 是从何而来?

Part Number:TIDM-02000

我在研究移相全桥的代码,代码的变量初始化部分有个疑问,关于PSFB_gain_factor增益的问题,红色部分的默认值9是如何计算的?

代码如下:

void PSFB_globalVariablesInit()
{
PSFB_gv_out = 0;

PSFB_gv.b2 = PSFB_GV_DF22_B2;
PSFB_gv.b1 = PSFB_GV_DF22_B1;
PSFB_gv.b0 = PSFB_GV_DF22_B0;
PSFB_gv.a2 = PSFB_GV_DF22_A2;
PSFB_gv.a1 = PSFB_GV_DF22_A1;
PSFB_cntlMax = 0.3;
PSFB_cntlMin = -0.05;
PSFB_gain_factor = 9;

PSFB_guiLVbus_Volts = 0;
PSFB_guiHVbus_Volts = 0;

PSFB_gui_ovpThreshold_Volts = PSFB_V_TRIP_LIMIT_VOLTS;
PSFB_gui_ocpThreshold_Amps = PSFB_I_TRIP_LIMIT_AMPS;
PSFB_ocpThreshold = (PSFB_gui_ocpThreshold_Amps * 4096.0 /
PSFB_IHV_FILT_MAX_SENSE_AMPS);

PSFB_vLVBus_sensed_pu = 0;
PSFB_vBus_sensedOffset_pu = 0;
PSFB_vBus_sensedFiltered_pu = 0;
PSFB_guivLVBus_initial_Volts = 2;

PSFB_dutyPU = 0;
PSFB_guivLVBus_Set_Volts = 0.0;
PSFB_guivLVBus_SlewedSet_Volts = 0.0;

PSFB_closeGiLoop = 0;
PSFB_closeGvLoop = 0;
PSFB_clearTrip = 0;

PSFB_count = 0;
PSFB_sr_enable = 1;
PSFB_enable = 0;
PSFB_start_Flag = 0;

PSFB_icommand_Set_pu = 0.0;
PSFB_gui_icommand_Set_Amps = 0.0;
PSFB_irampmax_Set = 0.0;
PSFB_vcommand_Set_pu = 0.0;
PSFB_error_vLVBus_pu = 0.0;

PSFB_start_flag = 0;
PSFB_count_ovp = 0;
PSFB_ovp_Fault = 0;
PSFB_ocp_Fault = 0;

PSFB_vBusSensedBuffIndex = 0;
PSFB_PhaseShift = 2;
}

Ben Qin:

你好,我将咨询相关资深工程师,一旦有回复会立即回复您。

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » TIDM-02000: 关于PSFB_gain_factor 默认值为9, 是从何而来?
分享到: 更多 (0)