TI中文支持网
TI专业的中文技术问题咨询交流网站

bq25895无法充电问题

HI,

使用bq25895芯片 , 

驱动中参数配置如下:

pe.high_volt_level = 12000;
pe.low_volt_level = 4700;
pe.vbat_min_volt = 3000;
bq->cfg.enable_auto_dpdm = 1;
bq->cfg.enable_term = 1;
bq->cfg.use_absolute_vindpm = 1;
bq->cfg.charge_voltage = 4224;
bq->cfg.charge_current = 4508;
bq->cfg.term_current = 256;

插入充电头,打印信息

[ 1025.596000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:not charging
[ 1028.110000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:adapter plugged in
[ 1028.118000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:not charging
[ 1028.119000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:bq->vbus_type = 03
[ 1028.119000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:not charging
[ 1028.119000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:charge fault:02
[ 1028.119000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:bq->vbus_type = 03
[ 1028.119000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:not charging
[ 1028.119000] bq2589x 1-006a: bq2589x_charger_irq_workfunc:charge fault:02
[ 1028.166000] bq2589x 1-006a: bq2589x_adapter_in_workfunc:usb dcp adapter plugged in
[ 1028.174000] bq2589x 1-006a: bq2589x_adapter_in_workfunc: Set charge current to 0mA successfully
[ 1028.183000] bq2589x 1-006a: bq2589x_ico_workfunc:ICO command issued successfully
[ 1028.191000] bq2589x 1-006a: bq2589x_monitor_workfunc:vbus volt:4900,vbat volt:3424,charge current:0
[ 1031.012000] healthd: battery l=1 v=3 t=0.0 h=2 st=1 chg=u
[ 1038.240000] bq2589x 1-006a: bq2589x_monitor_workfunc:vbus volt:4800,vbat volt:3564,charge current:0
[ 1039.108000] healthd: battery l=1 v=3 t=0.0 h=2 st=1 chg=u
[ 1047.203000] healthd: battery l=1 v=3 t=0.0 h=2 st=1 chg=u
[ 1048.288000] bq2589x 1-006a: bq2589x_monitor_workfunc:vbus volt:4800,vbat volt:3564,charge current:0

循环打印信息:

<6>[ 1399.520000] bq2589x 1-006a: bq2589x_monitor_workfunc:vbus volt:4800,vbat volt:3564,charge current:0
<6>[ 1409.568000] bq2589x 1-006a: bq2589x_monitor_workfunc:vbus volt:4800,vbat volt:3564,charge current:0
<6>[ 1419.616000] bq2589x 1-006a: bq2589x_monitor_workfunc:vbus volt:4800,vbat volt:3564,charge current:0
<4>[ 1420.002000] healthd: battery l=1 v=3 t=0.0 h=2 st=1 chg=u
<4>[ 1428.101000] healthd: battery l=1 v=3 t=0.0 h=2 st=1 chg=u

查看寄存器信息:

Charger 1:
Reg[0x00] = 0x7f
Reg[0x01] = 0x06
Reg[0x02] = 0x6d
Reg[0x03] = 0x3a
Reg[0x04] = 0xc6
Reg[0x05] = 0x13
Reg[0x06] = 0x62
Reg[0x07] = 0x8d
Reg[0x08] = 0x03
Reg[0x09] = 0x44
Reg[0x0a] = 0x93
Reg[0x0b] = 0x66
Reg[0x0c] = 0x02
Reg[0x0d] = 0x90
Reg[0x0e] = 0x3f
Reg[0x0f] = 0x43
Reg[0x10] = 0x2f
Reg[0x11] = 0x96
Reg[0x12] = 0x00
Reg[0x13] = 0x3f
Reg[0x14] = 0x39

寄存器0x0B的bit[4:3] = 00, 表示没有在充电。且打印信息提示,充电电流一直为0.

zh zh:

HI,

是电池温度过高导致无法充电, 这个温度极限值可以通过寄存器设置吗?

user5320899:

您好!请问您这个问题解决了吗?我最近也在用bq25895做安卓平板的电源管理芯片,遇到了点问题,可否向您请教?

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » bq25895无法充电问题
分享到: 更多 (0)